Kế hoạch số 567/KH-ĐHĐL ngày 09 tháng 04 năm 2024 về việc thực hiện Khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy học kỳ II, năm học 2023 – 2024