Kế hoạch số 590/KH-ĐHĐL V/v Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam