Kế hoạch số 600/KH-ĐHĐL của trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên trường Đại học Đà Lạt năm 2020