Kế hoạch số 602/KH-ĐHĐL v.v thực hiện Khảo sát sinh viên cuối khóa về chương trình đào tạo và các hoạt động liên quan đến chất lượng chương trình đào tạo năm học 2023 – 2024