Kế hoạch số 618/KH-ĐHĐL ngày 29/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, về việc Khảo sát sinh viên cuối khóa về chương trình đào tạo và hoạt động liên quan đến chất lượng đào tạo năm học 2020 – 2021