Kế hoạch số 764/KH-ĐHĐL ngày 12/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, về Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp khóa 40