Kế hoạch số 821/KH-ĐHĐL ngày 07/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, về Khảo sát ý kiến người dạy và người học về hoạt động giảng dạy trực tuyến học kì I, năm học 2021-2022