Kế hoạch số 84 ngày 25/0/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, về việc khảo sát ý kiến giảng viên, sinh viên về hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Đà Lạt

Vui lòng nhấn vào link dưới đây để bắt đầu khảo sát:
+ Khảo sát ý kiến chuyên gia, giảng viên: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyxPiHmCHFp8OHKkXKEhQ9g0BnCbhbddrJtPbpv7jirfhKBg/viewform

+ Khảo sát giảng viên, nghiên cứu viên: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMSKCsVUDiFIYYRRpFFL8UIf0d74Umr_p5AdkQCdE_nUkxiw/viewform

+ Khảo sát sinh viên: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesH6EuJoDV6HGOuMYw6ZQX9EdyykEumltY4hq7dvi0euIrHA/viewform