Kế hoạch số 906/KH-ĐHĐL ngày 29/8/2022 về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp 

Đường link khảo sát dành cho sv tốt nghiệp năm 2022:

https://forms.gle/E3C7e6Mu9uqco6zg7