Kế hoạch thực hiện đồ án chuyên ngành lớp CTK41- học kỳ 2 năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

KHÓA K41

(Thời gian chính thức làm đồ án là 3.5 tháng: 15/2/2021 – 01/06/2021)