Kế hoạch thực hiện đồ án chuyên ngành lớp CTK42- học kỳ 2 năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

LỚP CNTT KHÓA K42

(Thời gian chính thức làm đồ án là 3 tháng: 01/03/2022 – 06/06/2022)

Khoa CNTT