Kế hoạch thực hiện Đồ án chuyên ngành lớp CTK43- học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Cập nhật báo cáo tiến độ lần 2)

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

LỚP CNTT KHÓA K43

(Thời gian chính thức làm đồ án là 3 tháng: 01/09/2022 – 01/12/2022)

Khoa CNTT

Ghi chú:

  • Báo cáo tiến độ lần 1: điểm 20% (GVHD chấm)
  • Báo cáo tiến độ lần 2: điểm 30% (GVHD và GVPB chấm)
  • Báo cáo cuối cùng: điểm 50% (GVHD và GVPB chấm)
  • Bộ môn tự quyết định hình thức báo báo và tổng hợp điểm: có thể báo cáo tập trung hoặc từng đề tài riêng lẻ (tự GVHD & GVPB chấm)