Kế hoạch thực hiện Đồ án chuyên ngành lớp CTK44, học kỳ 2 năm học 2022-2023

(Thời gian chính thức làm đồ án là 3 tháng: 01/03/2023 – 01/06/2023)

Thời gianCông việc
22/02/2023-27/02/2023– Bộ môn giao đề tài cho sinh viên.
27/02/2023-03/03/2023– Sinh viên tìm hiểu đề tài, liên hệ với GVHD để thực hiện viết đề cương đồ án. – GVHD duyệt và nạp đề cương đồ án (tập tin) cho TLGV
03/03/2023- 08/03/2023– Trình ký và công bố danh sách đề tài, GVHD, sinh viên thực hiện đồ án
23/04/2023-29/04/2023– Sinh viên báo cáo tiến độ lần 1 theo giáo viên hướng dẫn
28/05/2023-31/05/2023– Sinh viên báo cáo tiến độ lần 2 theo bộ môn
05/06/2023-15/06/2023– Sinh viên nộp báo cáo đồ án chuyên ngành theo lịch thi – Chấm đồ án chuyên ngành
– Sinh viên báo cáo cuối kỳ: 16h ngày 4/7/2023 tại nhà A7.

Khoa CNTT

Ghi chú:

  • Báo cáo tiến độ lần 1: điểm 20% (GVHD chấm)
  • Báo cáo tiến độ lần 2: điểm 30% (GVHD và GVPB chấm)
  • Báo cáo cuối cùng: điểm 50% (GVHD và GVPB chấm)
  • Bộ môn tự quyết định hình thức báo báo và tổng hợp điểm: có thể báo cáo tập trung hoặc từng đề tài riêng lẻ (tự GVHD & GVPB chấm)