Kế hoạch thực hiện Đồ án chuyên ngành lớp CTK45, học kỳ 2 năm học 2023-2024

(Thời gian chính thức làm đồ án là 3 tháng: 01/02/2024 – 20/05/2024)

Thời gianCông việc
25/01/2024-29/01/2024– Bộ môn giao đề tài cho sinh viên. 
29/01/2024-01/02/2024– Sinh viên tìm hiểu đề tài, liên hệ với GVHD để thực hiện viết đề cương đồ án.
– GVHD duyệt và nạp đề cương đồ án (tập tin) cho TLGV
01/02/2024- 15/02/2024– Trình ký và công bố danh sách đề tài.
– Sinh viên thực hiện đồ án
10/03/2024-15/03/2024– Sinh viên báo cáo tiến độ lần 1 theo giáo viên hướng dẫn
15/04/2024-21/04/2024– Sinh viên báo cáo tiến độ lần 2 theo bộ môn
20/05/2024-30/05/2024– Sinh viên nộp báo cáo đồ án chuyên ngành theo lịch thi
– Chấm đồ án chuyên ngành

Ghi chú:

  • Báo cáo tiến độ lần 1: điểm 20% (GVHD chấm)
  • Báo cáo tiến độ lần 2: điểm 30% (GVHD và GVPB chấm)
  • Báo cáo cuối cùng: điểm 50% (GVHD và GVPB chấm)
  • Bộ môn tự quyết định hình thức báo báo và tổng hợp điểm: có thể báo cáo tập trung hoặc từng đề tài riêng lẻ (tự GVHD & GVPB chấm)

Khoa CNTT