Kế hoạch thực hiện đồ án chuyên ngành và đồ án cơ sở (Lớp: CTK40 và CTK41)- học kỳ 2 năm học 2019-2020