Kế hoạch thực hiện đồ án cơ sở lớp CTK42 – học kỳ 2 năm học 2020-2021 (cập nhật thời gian báo cáo tiến độ đồ án)

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN CƠ SỞ

KHÓA K42

(Thời gian chính thức làm đồ án là 3.5 tháng: 15/2/2021 – 28/05/2021)