Kế hoạch thực hiện đồ án cơ sở lớp CTK43 – học kỳ 1 năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN CƠ SỞ

KHÓA K43

(Thời gian chính thức làm đồ án là 3 tháng: 27/9 /2021 – 27/12/2021)