Kế hoạch thực hiện đồ án cơ sở lớp CTK44- học kỳ 2 năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN CƠ SỞ

LỚP CNTT KHÓA K44

(Thời gian chính thức làm đồ án là 3 tháng: 01/03/2022 – 01/06/2022)

Khoa CNTT