Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng QLKH – HTQT trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: thứ Năm, ngày 06/06/2019.

2. Địa điểm: Nhà A31, Trường Đại học Đà Lạt.

3. Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Trưởng các Phòng chức năng, Ban Chủ nhiệm các Khoa, giảng viên và sinh viên toàn trường.  

Để tiến hành các công việc chuẩn bị cho Hội nghị, Phòng QLKH – HTQT kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa và Quý Thầy/ Cô tham gia hướng dẫn đề tài NCKH sinh viên năm 2019 nhắc nhở sinh viên thực hiện những công việc sau: 

1. Hoàn thành báo cáo tự đánh giá (file đính kèm) và gửi về Phòng QLKH – HTQT theo địa chỉ email: irdept@dlu.edu.vn trước ngày 31/05/2019. Chủ đề email ghi rõ: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NCKHSV 2019. 

2. Hoàn thành báo cáo tổng kết đề tài (mẫu đính kèm) gửi bản điện từ về địa chỉ email: quytd@dlu.edu.vn trước ngày 31/05/2019 để Phòng QLKH – HTQT tiến hành biên tập và in kỷ yếu Hội nghị.  Chủ đề email ghi rõ: BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NCKHSV 2019.  

3. Gửi bản in đã đóng cuốn (05 cuốn) báo cáo tổng kết đề tài về Phòng QLKH – HTQT (CV. Nguyễn Khánh Trang), trước ngày 31/05/2019. 

Mọi chi tiết liên hệ Phòng QLKH – HTQT.