Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng kỹ sư, cử nhân hệ chính qui năm 2023