Kế hoạch tổ chức “Một ngày làm sinh viên trường Đại học Đà Lạt”