Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019