Kế hoạch triển khai đồ án chuyên ngành K38 năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

KHÓA : K38

(Thời gian chính thức làm Đồ án là 5 tháng : 1/7/2018 – 30/11/2018)

Khoa CNTT