Kế hoạch triển khai đồ án chuyên ngành – khóa luận tốt nghiệp K39 (cập nhật lịch bảo vệ khóa luận)