Kế hoạch triển khai đồ án K39 năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN

KHÓA K39

(Thời gian chính thức làm đồ án là 5 tháng: 02/7/2018 – 30/11/2018)