Kế hoạch triển khai đồ án K40 năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN

KHÓA K40

(Thời gian chính thức làm đồ án là 3.5 tháng: 15/2/2019 – 30/05/2019)

Khoa CNTT