Kế hoạch triển khai đồ án khóa luận K41

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

KHÓA : K41

(Thời gian chính thức làm KLTN là 4 tháng : 15/8 – 16/12/2021)