Kế hoạch triển khai Đồ án tốt nghiệp- lớp CTK45DLCD

(Thời gian chính thức làm ĐATN là 3 tháng : 04/12/2023 – 15/03/2024)

Thời gianCông việc
20-25/11/2023– Ban chủ nhiệm khoa duyệt danh sách đề tài ĐATN.- Sinh viên chọn đề tài
25/11/2023-02/12/2023– Sinh viên làm đề cương chi tiết nghiên cứu ĐATN (liên hệ với GVHD)- GVHD nộp đề cương nghiên cứu ĐATN (tập tin đã được GVHD duyệt) cho TTBM
02/12/2023- 04/12/2023– Các bộ môn tổ chức phản biện đề cương chi tiết nghiên cứu ĐATN và phản hồi kết quả lại cho sinh viên.- Sinh viên sửa, bổ sung đề cương ĐATN cho GVHD- GVHD nộp đề cương qua mail cho các TTBM- Trình duyệt kế hoạch thực hiện ĐATN
04/12/2023-03/03/2024– Sinh viên làm ĐA, trong quá trình làm, sinh viên thường xuyên trao đổi, báo cáo với giáo viên hướng dẫn.
03/01/2024-07/01/2024-Sinh viên báo cáo tiến độ tập trung theo bộ môn (báo cáo trực tuyến đối với sv thực tập ở xa trường)
14/02/2024-18/02/2024-Sinh viên báo cáo tiến độ tập trung theo bộ môn
14/03/2024-17/03/2024– Sinh viên nộp bản thảo ĐATN cho các bộ môn, bộ môn phân GVPB.- GVHD, GVPB đọc và góp ý cho ĐATN
20/03/2024-24/03/2024– Sinh viên sửa chữa, hoàn thiện ĐATN
26/03/2024-29/03/2024– Sinh viên nộp ĐATN cho khoa theo lịch thi– Bảo vệ ĐATN theo các hội đồng.Lưu ý: sinh viên đến sớm để xếp bàn, chép slide trình chiếu.

Khoa CNTT.