Kế hoạch triển khai học phần “Đồ án chuyên ngành” học kỳ I năm học 2017-2018 (đã cập nhật lịch báo cáo tiến độ)

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

KHÓA : K37

(Thời gian chính thức làm Đồ án là 6 tháng : 1/7/2017 – 1/12/2017)

Khoa CNTT