Kế hoạch triển khai học phần “Đồ án” khóa 38 học kỳ I năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN

KHÓA K38

(Thời gian chính thức làm đồ án là 3 tháng: 01/9/2017 – 01/12/2017)

Khoa CNTT