Kế hoạch triển khai học phần “Thực tập nghề nghiệp” khóa K38, K40CD

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                                ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

                     —–                                                                                   ——-

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 06 năm 2018

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

KHÓA : K38, K40CD

(Thời gian chính thức thực hiện là 2 tháng: 02/07/2018 – 31/08/2018)

Lưu ý : Văn bản qui định trình bày đề cương, nội dung, hình thức báo cáo thực tập nghề nghiệp được công bố trên trang web của khoa CNTT (mục tài nguyên):  tại đây

Khoa CNTT