Kế hoạch triển khai Khóa luận tốt nghiệp K38 năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

KHÓA : K38

(Thời gian chính thức làm KLTN là 5 tháng : 1/7 – 12/12/2018)