Kế hoạch triển khai khóa luận tốt nghiệp K40

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

KHÓA : K40

(Thời gian chính thức làm KLTN là 4 tháng : 01/8 – 30/11/2020)