Kế hoạch triển khai Thực tập nghề nghiệp -Lớp CTK37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                             ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

                     —–                                                                                   ——-

Lâm Đồng, ngày 22/05/2017

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

KHÓA : K37

(Thời gian chính thức thực hiện là 2 tháng: 07/08/2017 – 06/10/2017)

Lưu ý : Văn bản qui định trình bày đề cương, nội dung, hình thức thực tập nghề nghiệp được công bố trên trang web của khoa CNTT (mục tài nguyên) tại đây

Khoa CNTT