Kế hoạch v.v đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên K39 (3 lớp kỹ sư) và K40, K41, K42 học kỳ II năm học 2018 – 2019