Kế hoạch về việc tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2019