Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên lớp CTK38 học kỳ I, năm học 2018-2019 (dự kiến)

Sinh viên lớp CTK38 xem kết quả điểm rèn luyện (dự kiến) trong file đính kèm. Mọi thắc mắc sinh viên phản hổi về văn phòng khoa, gặp cô Thy trước 15h ngày 15/1/2019.