Kết quả điểm rèn luyện; Học bổng KK học tập (dự kiến) Học kỳ I, năm học 2018-2019

Toàn thể sinh viên các lớp kiểm tra; các khoa phản hồi (nếu có thắc mắc) về phòng CTSV trước 8h00 ngày 10/6/2019. Sau thời gian trên nhà trường ra quyết định chính thức:

2. DANHSACHHB-tach khoa.xls

3. DiemRenLuyenTach khoa (Gui ve khoa).xls

4. Thong bao quy dinh muc hoc bong KKHT.pdf