Kết quả rèn luyện sinh viên HK II năm học 2016-2017

Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện HK II, năm học 2016-2017, rà soát và phản hồi, mọi thắc mắc chuyên viên hành chính khoa thống kê, tổng hợp rà soát trên cơ sở Hội đồng khoa đã đánh giá rèn luyện về phòng Công tác sinh viên trước 11h00 ngày 02/10/2017.