Lịch thi học kỳ 1 lớp CT21B2DL, CTK45DLTC, CTK45DLCD (đợt 1)