Lịch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 các học phần Lý luận Chính trị

Chi tiết xem tại file đính kèm: LichThiKhoaLLCT.pdf