Lịch thi quốc phòng học kỳ 1 năm học 2021-2022

Lich thi 12.2021 khoi TNCNQTDL HP1 2

Lich thi 12.2021 khoi TNCNQTDL HP3 4