Lịch triển khai thực tập nghề nghiệp – lớp CTK39- học kỳ I năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                                ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

                     —–                                                                                   ——-

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 06 năm 2019

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

KHÓA : K39

(Thời gian chính thức thực hiện là 2 tháng: 01/08/2019 – 30/09/2019)

Lưu ý : Văn bản qui định trình bày đề cương, nội dung, hình thức báo cáo thực tập nghề nghiệp được công bố trên trang web của khoa CNTT (mục tài nguyên) tại địa chỉ:

https://cntt.dlu.edu.vn/vi/tai-nguyen-bieu-mau/tai-nguyen-bieu-mau-quy-dinh-danh-cho-sinh-vien-d7916

Khoa CNTT