Lịch triển khai thực tập nghề nghiệp lớp CTK41- học kỳ I năm học 2021-2022

LỊCH TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

KHÓA : K41

(Thời gian chính thức thực hiện là 2 tháng: 04/10/2021 – 04/12/2021)

Hình thức thực tập: Làm việc trực tuyến

Lưu ý :

  • Tất cả quá trình làm việc giữa sinh viên với khoa và công ty thực hiện thông qua hình thức trực tuyến, gửi văn bản mềm (cho đến khi có thông báo cụ thể khác)
  • Sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19
  • Văn bản qui định trình bày đề cương, nội dung, hình thức báo cáo thực tập nghề nghiệp được công bố trên trang web của khoa CNTT (mục tài nguyên) tại địa chỉ: https://cntt.dlu.edu.vn/vi/tai-nguyen-bieu-mau/tai-nguyen-bieu-mau-quy-dinh-danh-cho-sinh-vien-d7916

Khoa CNTT