Lịch triển khai thực tập nghề nghiệp lớp CTK42- học kỳ I năm học 2022-2023

LỊCH TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

KHÓA : K42

(Thời gian chính thức thực hiện là 8 tuần: 22/08/2022 – 14/10/2022)

Hình thức thực tập: Thực tập tại cơ quan, doanh nghiệp CNTT

Lưu ý : Văn bản qui định trình bày đề cương, nội dung, hình thức báo cáo thực tập nghề nghiệp được công bố trên trang web của khoa CNTT (mục tài nguyên) tại địa chỉ:

                https://cntt.dlu.edu.vn/vi/tai-nguyen-bieu-mau/tai-nguyen-bieu-mau-quy-dinh-danh-cho-sinh-vien-d7916

Khoa CNTT