Lịch triển khai thực tập nghề nghiệp lớp CTK44- học kỳ 1 năm học 2023-2024

(Thời gian chính thức thực hiện là 12 tuần: 26/02/2024 – 18/05/2024)

Hình thức thực tập: Thực tập tại cơ quan, doanh nghiệp CNTT

Thời gianCông việc
10h00 ngày 29/12/2023– Khoa gặp mặt lớp CTK44, thông báo kế hoạch, giải đáp thắc mắc cho sinh viên. Hình thức: trực tuyến.
02/01/2024-10/1/2024– Khoa liên hệ công ty. 
– Sinh viên liên hệ công ty (dùng công văn của trường). Công ty phản hồi theo mẫu 4.M-TT-01_Phieu tiep nhan thuc tap.doc 
– Sinh viên hoàn tất học phí học kỳ II năm học 23-24.
– Sinh viên mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể (nếu chưa có), thời hạn bảo hiểm phải có hiệu lực đến hết ngày 19/05/2024.
10/01/2024- 21/01/2024– Sinh viên đăng ký nơi thực tập.
– Sinh viên nộp bản photo BHYT, BHTT về vp khoa
22/01/2024- 01/02/2024– Trường kiểm tra danh sách ĐK học phần TTNN đã hoàn tất học phí, BHYT, BHTT. (Những sv chưa hoàn tất sẽ bị đưa ra khỏi quyết định)
– Lên danh sách thực tập 
– Trình ký  quyết định thực tập 
01/02/2024- 02/02/2024– Hoàn tất giấy giới thiệu và gửi giấy giới thiệu thực tập để sinh viên đi thực tập. (Sinh viên nhận giấy giới thiệu tại vp khoa)
26/02/2024- 18/05/2024– Thời gian sinh viên thực tập nghề nghiệp
26/02/2024-01/03/2024– Sinh viên tìm hiểu các công việc được giao tại cơ sở thực tập và dựa trên những công việc đó sinh viên viết đề cương thực tập nghề nghiệp phù hợp.
01/03/2024-03/03/2024– Sinh viên email nộp đề cương thực tập nghề nghiệp cho GVHD
– GVHD xem xét đề cương và gửi về khoa CNTT những đề cương đạt yêu cầu. Những sinh viên không có đề cương sẽ không hoàn thành được học phần thực tập nghề nghiệp này.
-Sinh viên cung cấp thông tin cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp cho Khoa thông qua file excel Khoa chia sẻ.
05/03/2024– Khoa công bố danh sách sinh viên thực tập nghề nghiệp đạt yêu cầu (Dựa trên đề cương GVHD gửi về khoa).
01/04/2024-04/04/2024– Sinh viên báo cáo tiến độ lần 1 với với GVHD
– GVHD kiểm tra tình hình, kết quả thực tập của sinh viên tại cơ quan và báo cáo kết quả về khoa.
02/05/2024-04/05/2024– Sinh viên báo cáo tiến độ lần 2 với với GVHD
– GVHD kiểm tra tình hình, kết quả thực tập của sinh viên tại cơ quan và báo cáo kết quả về khoa.
18/05/2024– Kết thúc thời gian thực tập; sinh viên làm báo cáo thực tập nghề nghiệp và nộp về khoa theo lịch thi học kỳ. (Dự kiến nộp ngày 21/05/2024) 
– Trong báo cáo: có phiếu đánh giá của cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp (mỗi sv cần có 1 phiếu đg); có phiếu khảo sát của doanh nghiệp về quá trình thực tập của sinh viên (1 doanh nghiệp có 1 phiếu ks).
22/05/2024-Tổng kết thực tập nghề nghiệp (Hình thức cụ thể sẽ thông báo sau)

Lưu ý : 

Văn bản qui định trình bày đề cương, nội dung, hình thức báo cáo thực tập nghề nghiệp được công bố trên trang web của khoa CNTT (mục tài nguyên) tại địa chỉ: 

https://cntt.dlu.edu.vn/tai-nguyen-bieu-mau-quy-dinh-trinh-bay-bao-cao-danh-cho-sinh-vien/

Khoa CNTT.