Lịch trình triển khai Thực tập nghề nghiệp- lớp CT21B2DL, CTK45DLTC

Thời gianCông việc
17h00 ngày 09/05/2024– Khoa gặp mặt lớp, thông báo kế hoạch, giải đáp thắc mắc cho sinh viên.
– Địa điểm: Phòng TV2
10/05/2024-25/05/2024– Sinh viên liên hệ công ty (dùng công văn của trường). 
– Công ty phản hồi về email khoa it@dlu.edu.vn theo mẫu Phieu tiep nhan thuc tap.doc 
– Sinh viên điền file thông tin cá nhân + thông tin cơ quan thực tập
27/05/2024- 31/05/2024– Khoa lên danh sách thực tập 
– Trình ký Nhà trường quyết định thực tập 
03/06/2024– Hoàn tất giấy giới thiệu và gửi giấy giới thiệu thực tập để sinh viên đi thực tập.
(Sinh viên nhận giấy giới thiệu tại vp khoa)
04/06/2024- 26/07/2024– Thời gian sinh viên thực tập nghề nghiệp
04/06/2024-07/06/2024– Sinh viên tìm hiểu các công việc được giao tại cơ sở thực tập và dựa trên những công việc đó sinh viên viết đề cương thực tập nghề nghiệp phù hợp.
08/06/2024-09/06/2024– Sinh viên email nộp đề cương thực tập nghề nghiệp cho GVHD
– GVHD xem xét đề cương và gửi về khoa CNTT những đề cương đạt yêu cầu. Những sinh viên không có đề cương sẽ không hoàn thành được học phần thực tập nghề nghiệp này.
-Sinh viên cung cấp thông tin cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp cho Khoa thông qua file excel Khoa chia sẻ.
10/06/2024– Khoa công bố danh sách sinh viên thực tập nghề nghiệp đạt yêu cầu (Dựa trên đề cương GVHD gửi về khoa).
29/06/2024-30/06/2024– Sinh viên báo cáo tiến độ lần 1 với với GVHD
– GVHD kiểm tra tình hình, kết quả thực tập của sinh viên tại cơ quan và báo cáo kết quả về khoa.
24/07/2024-25/07/2024– Sinh viên báo cáo tiến độ lần 2 với với GVHD
– GVHD kiểm tra tình hình, kết quả thực tập của sinh viên tại cơ quan và báo cáo kết quả về khoa.
27/07/2024– Kết thúc thời gian thực tập; sinh viên làm báo cáo thực tập nghề nghiệp và nộp về khoa theo lịch thi học kỳ. (17h Ngày 31/07/2024)
 – Trong báo cáo: có phiếu đánh giá của cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp (mỗi sv cần có 1 phiếu đg); có phiếu khảo sát của doanh nghiệp về quá trình thực tập của sinh viên (1 doanh nghiệp có 1 phiếu ks).

Lưu ý : 

Văn bản qui định trình bày đề cương, nội dung, hình thức báo cáo thực tập nghề nghiệp được công bố trên trang web của khoa CNTT (mục tài nguyên) tại địa chỉ: 

https://cntt.dlu.edu.vn/tai-nguyen-bieu-mau-quy-dinh-trinh-bay-bao-cao-danh-cho-sinh-vien

Khoa CNTT.