NCKH Sinh viên 2014 – Xây dựng chương trình quản lý lịch hướng dẫn thực hành khoa CNTT

Chi tiết bản báo cáo tóm tắt, báo cáo đầy đủ, demo chương trình vui lòng xem ở đây