NCKH Sinh viên 2016 – Xây dựng bảng tương tác ứng dụng trong giảng dạy sử dụng KINECT và máy chiếu

Chi tiết bản báo cáo tóm tắt, báo cáo đầy đủ, demo chương trình vui lòng xem ở đây