NCKH Sinh viên 2017- Xây dựng hệ thống thực hành cho sinh viên sử dụng công nghệ điện toán đám mây

Chi tiết bản báo cáo tóm tắt, báo cáo đầy đủ, demo chương trình vui lòng xem ở đây